Zein, Khoiruz, and Sulih Indra Dewi. 2019. “Peran Program Rojhek Cingur Radio Nada Fm Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Sumenep Madura”. Jurnal Komunikasi Nusantara 1 (1), 27-35. https://doi.org/10.33366/jkn.v1i1.7.